Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

12:34
2809 233a 500
Reposted fromerial erial viaczekoladowysen czekoladowysen
xhiatusx
12:34
4853 6b54
Reposted fromPoranny Poranny
xhiatusx
12:34
5710 92a1
Reposted fromNajada Najada viapalegirls palegirls
xhiatusx
12:33
6522 8ce6 500

March 16 2017

15:00
3360 7d4f
Reposted fromerial erial viamauak mauak
xhiatusx
14:54
9645 bb1a
Reposted frommicarose micarose viashitsuri shitsuri
14:54
xhiatusx
14:51
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir
xhiatusx
14:51
7772 cb6e
Reposted frommisza misza viashitsuri shitsuri
xhiatusx
14:51
5479 9354
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viashitsuri shitsuri
xhiatusx
14:49
Za każdym razem, gdy chcesz sobie przypomnieć, jak to jest odczuwać miłość, szukasz mnie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir

March 15 2017

xhiatusx
00:07
0798 8eaa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamr-absentia mr-absentia
xhiatusx
00:07
8420 a8f0 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viamr-absentia mr-absentia

March 14 2017

xhiatusx
23:52
(...)już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć
żeby odejść
naprawdę
— Kaja Kowalewska
xhiatusx
23:47
4034 e294 500
Reposted fromsnukraina snukraina viaPoranny Poranny
xhiatusx
23:45
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir
xhiatusx
23:44
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viamr-absentia mr-absentia
xhiatusx
23:42
xhiatusx
23:41
4809 a1cf
Reposted fromdailylife dailylife viamauak mauak
23:41
5421 82d0
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl